Saturday, July 31, 2010

Beautiful Agony Login Free

Dr Nadir

Dr Nadir chunt vo Bear. Är het Gschicht u Uni Bear studied sociology ar u create a sim itz sitteme years PhD project about Di Franco-Prussian Bezieige in the 18th Century. I work heig är sinere's sowou with French as ou Dütsch Quälle z'tüe. Tues French Quäue SiGe said lech aui very ähnlech, WHILE Tues Dütsch some ziemli grossi Ungerschide Heige. The vergliiche Choeng mer ou de guet with Huttig situation where s'gsprochnige French e viu höcheri normativity heig from z'Dütsche with au sine verschidnige Dialäkte.

What language aageit my eye, he sig grundsätzlech interested in Wandu. Usage'd sixteenth hüfig i Dialäkt manifeschtiere Schneuer. Ebefaus interesting for him sy d'Zämehäng zwüsche u language policy. Lso heig z'lehre är chürzlech agfange Italian. The aube virtually no sig u bim travel holiday. Tues intaliänischi Gschicht interested but ne ou. Genereu SiGe passive knowledge i öppis most important European language.

Ar Summer Academy heig glehrt är viu nöii thing. He sig zwüsche ou de kultureu Heels u uf d'differance de Dialäkte been sensitized. Sun heig är de vo ou Tues verschidnige Dialäkte prolonged Teilnämer Verlouf in the extortionate wahrnäh angersch afa.

0 comments:

Post a Comment